Nauk in zaveze: razodetja z višav

Slika
Mormoni verjamejo, da je Nauk in zaveze knjiga svetih spisov, ki vsebuje sveta razodetja, ki so jih prejeli prerok Joseph Smith in drugi preroki.

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki jih včasih imenujemo mormoni, verjamejo, da so tako Sveto pismo kot Mormonova knjiga sveti spisi. Mormoni verjamejo v dodatni knjigi svetih spisov; ena se imenuje Nauk in zaveze. Slednji je zanje »zbir božanskih razodetij in navdihnjenih izjav, danih za ustanovitev in vodenje Božjega kraljestva na zemlji v poslednjih dneh« (uvod v Nauk in zaveze). Hvaležni so za spoznanje, da se Božja razodetja človeštvu niso končala s Svetim pismom.

Kaj mormoni verjamejo o Nauku in zavezah?

Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je 6. aprila 1830 ustanovil prerok Joseph Smith (gl. NaZ 21, glava razdelka). V zgodnjih dneh Cerkve so se tako člani Cerkve kot voditelji še vedno učili nauka, namena in organizacije prave Božje Cerkve in so bili željni spoznati Božjo voljo. V zgodnji zgodovini Cerkve je zapisano: »V teh prvih dneh Cerkve smo si vročično želeli, da bi prejeli Gospodovo besedo o vsaki temi, ki se je kakor koli nanašala na odrešenje.« (Manuscript History of the Church, zvezek A-1, 146, josephsmithpapers.org) Večino razodetij v Nauku in zavezah je prejel Joseph Smith »v odgovor na molitev v času potrebe in so izhajala iz resničnih življenjskih situacij z resničnimi ljudmi« (uvod v Nauk in zaveze). Nekaj razodetij so prejeli kasnejši preroki Cerkve. Čeprav je večino razdelkov v Nauku in zavezah namenjenih članom Cerkve, mormoni verjamejo, da je Nauk in zaveze zbir »sporočil, svaril in opominov /.../ v korist vsega človeštva« (uvod v Nauk in zaveze).

Kaj je v Nauku in zavezah edinstveno?

V nasprotju tako s Svetim pismom kakor z Mormonovo knjigo pri Nauku in zavezah ne gre za prevod starodavnih svetih spisov. Med knjigami svetih spisov je edinstven v tem, da je Gospodov glas usmerjen k ljudem, ki živijo sedaj, kar mormoni imenujejo »poslednji dnevi« (gl. Doctrine and Covenants Student Manual, 2. iz. [Church Educational System manual, 2001], 1–2). Vključuje »načela in postopke glede vodenja Cerkve« v naših dneh skupaj z zapovedmi, obljubami in nauki (Gordon B. Hinckley, »The Order and Will of God«, Ensign, jan. 1989, 4).

Apostol, starešina Anderson, pričuje, da so bile evangelijske resnice in blagoslovi obnovljeni preko preroka Josepha Smitha.

Veliko razodetij v Nauku in zavezah poleg tega vsebuje Gospodov glas v prvi osebi. V Nauku in zavezah je Gospodov glas oboje, sočuten in strog. To je svarilni glas ljudem zemlje, naj se pripravijo pred drugim prihodom Gospoda Jezusa Kristusa (gl. uvod v Nauk in zaveze). Mormoni verjamejo, da Nauk in zaveze vsebuje »odrešenjske nauke, načela, ki bodo [človeštvo] privedla do polnosti radosti«, in svete zaveze, »ki so pomembnejše od vseh zakladov zemlje« (Doctrine and Covenants Student Manual, vii).

Kako lahko izvem več?

Mormoni verjamejo, da se je v sklopu ustanovitve Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednji dni poleg obelodanjenja Nauka in zavez zgodilo veliko drugih čudežev. Če bi o obnovi Cerkve Jezusa Kristusa radi izvedeli več, obiščite mormon.org.