Pet svetopisemskih verzov, ki nas učijo o Svetem Duhu

  Zaglavna slika

  Kot drugi kristjani, mormoni, ki jih sicer poznamo kot člane Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, verjamejo v svetopisemske nauke o Bogu Očetu, njegovem Sinu Jezusu Kristusu in Svetem Duhu. Vendar ne verjamejo, da Sveto pismo uči nauk o sveti trojici – da so Oče, Sin in Sveti Duh eno bitje, pač pa verjamejo, da Oče, Sin in Sveti Duh sodelujejo v popolni enotnosti, vendar so ločeni posamezniki (gl. Jeffrey R. Holland, »Edini pravi Bog in Jezus Kristus, ki ga je poslal«, 177. jesenska generalna konferenca, okt. 2007, 47–49). Te posameznike skupaj imenujejo Božja trojica.

  Поред тога, док многи хришћани верују да је Бог само дух, мормони верују да Отац и Син имају прослављена тела и да је Свети Дух дух. Мормонска доктрина, попут Библије, поучава да је Свети Дух једини члан Божанства без тела. Ево само неколико библијских учења о Светом Духу.

  1. Evangelij po Mateju 3,11: Sveti Duh nas posvečuje

  Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da je, prav kakor je pomemben krst z vodo, da nas očisti grehov, pomemben tudi prejem Svetega Duha oziroma krst z ognjem. V Evangeliju po Mateju 3,11 je zapisano, da bo Jezus Kristus krščeval »v Svetem Duhu in ognju«. Boyd K. Packer, ki je bil cerkveni voditelj do svoje smrti leta 2015, je podobno učil, da »sta dva dela krsta – krst z vodo in krst z ognjem oziroma Svetim Duhom« (»The Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should Know«, Liahona, avg. 2006, 20).

  Prejem Svetega Duha se primerja s krstom z ognjem, ker Sveti Duh očiščujoče vpliva na naše življenje. Mormonski nauk uči, da Sveti Duh, tako kot ogenj použije nesnago, očiščuje naša srca, dokler nimamo več želje, da bi grešili (gl. David A. Bednar, »Čiste roke in čisto srce«, 177. jesenska generalna konferenca, okt. 2007, 95–98). Zaradi tega očiščujočega vpliva postanemo vredni, da bomo nekega dne živeli z Bogom (gl. Gospel Principles [2009], 120–124).

  Slika
  Mormonski nauk naučava da možemo osjetiti utjecaj Duha Svetoga kada čitamo Božju riječ.

  2. Evangelij po Janezu 3,5: Če hočemo priti v Božje kraljestvo, moramo prejeti Svetega Duha

  Mormoni verjamejo, da Sveto pismo uči o pomembnosti krsta: »Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo.« (Jn 3,5) Njihov nauk uči, da moramo biti krščeni, da se bomo po smrti lahko vrnili v Božje kraljestvo, da pa bi bila krstna uredba popolna, moramo prejeti tudi dar Svetega Duha. Prerok Joseph Smith je rekel: »Če tega ne storite z ozirom na odpuščanje grehov in prejem Svetega Duha, namesto človeka lahko krstite kar vrečo peska. Krst z vodo je samo pol krsta in nič ne koristi brez druge polovice – torej krsta s Svetim Duhom.« (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 95).

  3. Evangelij po Janezu 14,26: Sveti Duh nas lahko tolaži in uči vsega

  Mormoni verjamejo v naslednji nauk Jezusa Kristusa: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« (Jn 14,26) Sveti Duh je učitelj resnice in če smo ga pripravljeni poslušati, nas lahko uči vsega. Mormoni verjamejo tudi v svetopisemski nauk, da nas Sveti Duh lahko tolaži, kadar smo žalostni ali osamljeni, in nas spomni, da nas Bog ljubi.

  4. Evangelij po Janezu 15,26: Sveti Duh pričuje o Jezusu Kristusu

  Jezus je učil: »Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni.« (Jn 15,26) Mormoni verjamejo, da je ena glavnih vlog Svetega Duha to, da pričuje o resnici, še posebej o Jezusu Kristusu in njegovi božanskosti! Le s Svetim Duhom lahko dobimo pričevanje, da je Jezus Kristus Božji Sin in Odkupitelj sveta (gl. »Testimony«, Gospel Topics, topics.lds.org).

  5. Pismo Galačanom 5,22–23: Ko imamo Svetega Duha, čutimo ljubezen, radost in mir

  Svetega Duha pogosto imenujemo tudi Gospodov Duh. Pismo Galačanom 5,22–23 uči: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost [in] samoobvladanje.« Mormoni verjamejo, da, ko nas spremlja Sveti Duh, lahko izkusimo vse zgoraj naštete pozitivne občutke in lastnosti, ne glede na to, s kakšnimi težavami se morda soočamo v življenju. Sveti Duh ne daje moči samo nam, temveč nam daje tudi moč, da povzdignemo druge in jim pomagamo pri izzivih, s katerimi se soočajo.

  Več o Svetem Duhu

  Ali vas zanima, kaj še učijo mormonski nauki? Če bi o tem, kaj mormoni verjamejo, da Sveto pismo uči o Bogu, Jezusu Kristusu in Svetem Duhu radi izvedeli več, obiščite mormon.org.