Prejemanje duhovnega vodstva Gospoda Jezusa Kristusa

blonde

Ali ste bili kdaj v težki situaciji in čutili, da potrebujete Gospodovo vodstvo? Pozna vas in vam bo nudil vodstvo, ko bo to najbolj koristno. Povečamo lahko svoje možnosti zaznavanja in razumevanja.

Vodstvo nam je na voljo preko različnih sredstev. Dostop imamo do svetih spisov in besed živih prerokov in apostolov. Prejemamo vodstvo drugih voditeljev in tistih, ki so nam blizu. Vodstvo lahko pride tudi v sanjah, videnjih, toda večina neposrednih navdihov, ki jih prejmemo, pride z mirnim, tihim glasom Duha. Gospod je rekel: »V mislih in v srcu ti bom povedal po Svetem Duhu. /…/ Sedaj, glej, to je duh razodetja.«1 V glavi se nam porodijo misli, v srcu pa občutki. Duh nam lahko sporoča preko misli in občutkov. Če nismo pozorni, lahko spregledamo tovrstno sporočanje.

Predsednik Boyd K. Packer je učil: »Duh ne pritegne naše pozornosti s kričanjem oziroma tako, da bi nas tresel s svojo težko roko. Ravno nasprotno, šepeče. Boža tako nežno, da ga, če smo prezaposleni, morda sploh ne čutimo. /…/

Občasno bo pritisnil ravno dovolj trdno, da mu bomo prisluhnili. Večinoma pa se bo Duh, če se za nežni občutek ne bomo zmenili, umaknil in čakal, dokler ga ne bomo poiskali in prisluhnili.«2

Kako lahko povečamo svojo zmožnost prepoznavanja tega navdiha, če navdih Duha večinoma pride preko tihih mislih in nežnih občutkov? Če bi nam nekdo šepetal in bi ga le stežka slišali, bi seveda skušali utišati druge glasove, ki bi motili šepetanje, in skušali bi tudi stopiti bližje človeku, ki bi nam šepetal.

V življenju so stvari, ki ustvarjajo duhovni »hrup« in lahko vplivajo na našo zmožnost razumevanja ali celo zaznavanja navdiha Duha. Večina medijev, ki so danes na voljo, ni navdihujočih in nam v življenju lahko povzročajo duhovni hrup. Prav tako smo lahko tako zelo vpeti v družbene medije in tako zelo osredotočeni na svoje digitalne naprave, da lahko zamudimo trenutek tišine, proč od hrupa sveta, ki nam pomaga občutiti Gospodov navdih. Greh nam v življenju povzroča duhovni hrup. Kesanje, primerno nedeljsko čaščenje in to, da najdemo miren čas za preučevanje evangelija, razmišljanje in molitev, nas zbližajo z Gospodom in utišajo hrup sveta. To poveča našo zmožnost zaznavanja in razumevanja misli in občutkov Svetega Duha.

Biti moramo previdni, da ne bomo skušali siliti ali vztrajati pri tem, da bi nas v vsem vodil Gospod. Starešina Dallin H. Oaks je učil: »Želja, da bi nas vodil Gospod, je moč, vendar pa jo mora spremljati razumevanje, da nebeški Oče številne odločitve prepušča naši osebni izbiri. Sprejemanje osebnih odločitev je eden od virov rasti, ki naj bi jih v tem življenju izkusili. /…/

Stvari bi morali preučiti v svojih mislih in pri tem uporabiti moči razuma, ki nam jih je dal Stvarnik. Potem bi morali moliti za vodstvo in se, če ga prejmemo, nanj odzvati. Če vodstva ne prejmemo, moramo ravnati po svoji najboljši presoji. Ljudje, ki vztrajajo pri iskanju razodevajočega vodstva glede tém, za katere se Gospod ni odločil, da nas bo usmerjal, lahko iz lastne domišljije ali pristranskosti snujejo odgovor ali pa odgovor lahko prejmejo celo s pomočjo lažnega razodetja.«3

Če bomo živeli glede na zaveze in našli načine, kako utišati posvetni hrup okrog nas, bomo lahko lažje prejeli vodstvo Gospoda, ko ga ta ponuja.

1 NaZ 8:2–3.

2 Boyd K. Packer, The Candle of the Lord, Ensign, jan. 1983, 53.   

3 Dallin H. Oaks, Our Strengths Can Become Our Downfall, Ensign, okt. 1994, 13–14.