Zakonsko zvezo okrepite z vero v Jezusa Kristusa      

Temelj močnejše in večne zakonske zveze

girl guy

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki jih poznamo tudi kot mormone, verjamejo, da sta zakonska zveza in družina danes enako pomembni kot kdaj prej! »Družina: Razglas svetu«, uradni dokument Cerkve, uči, da je »zakonsko zvezo med možem in ženo posvetil Bog in da je družina osrednji del Stvarnikovega načrta za večno usodo njegovih otrok« (Ensign ali Liahona, nov. 2010, 129). Mormonske družine verjamejo, da poroka ni le časno zakonita pogodba, temveč Božja zapoved in sveto razmerje v zavezi (gl. Bruce C. Hafen, »Covenant Marriage«, Ensign, nov. 1996, 26–28). Zaveza je obljuba, ki jo sklenemo z Bogom. Ko se mormonski par poroči, Bogu obljubita, da bosta drug drugega ljubila in drug za drugega skrbela, Bog pa obljubi, da zakonska zveza lahko traja večno. Neki cerkveni voditelj je to pojasnil takole: »Zakonska zveza je Božji dar nam; kakovost zakonske zveze je naš dar Bogu.« (L. Whitney Clayton, »Marriage: Watch and Learn«, Ensign ali Liahona, maj 2013, 85)

Kaj mormoni verjamejo o zakonski zvezi in družini

Mormoni verjamejo, da najvišje blagoslove ljubezni in sreče prejmemo v zakonskih in družinskih odnosih v zavezi. Mormonski nauk uči, da imajo moški in ženske edinstvene, dopolnjujoče se narave in da je zatorej namen moških in žensk, da pomagajo drug drugemu in da skupaj napredujejo (gl. »Družina: Razglas svetu«, 129).

Mormoni verjamemo, da sta zakonska zveza in družina pomemben del Božjega načrta od stvarjenja zemlje dalje, ko je bil Adam postavljen v edenski vrt. Bog je rekel, da »ni dobro za človeka, da je sam« (1 Mz 2,18), in Eva je postala Adamova sopotnica. David A. Bednar, mormonski voditelj, je, ko je govoril o Adamu in Evi, učil, da »je bila potrebna edinstvena kombinacija duhovnih, telesnih, umskih ter čustvenih zmožnosti tako moških kot žensk za uresničitev [Božjega] načrta sreče. Sama, ne moški ne ženska, ne bi mogla izpolniti namenov svojega stvarjenja.« (David A. Bednar, »Marriage is Essential to His Eternal Plan«, Liahona, jun. 2006, 51)

Čeprav zakonsko in družinsko življenje lahko predstavlja edinstvene izzive, mormoni verjamejo, da družina z materjo in očetom, ki sta poročena, nudi idealno okolje za rojstvo in vzgojo otrok. Predvsem pa verjamejo, da nam v zakonskih in družinskih odnosih osredotočanje na Jezusa Kristusa lahko pomaga, da se zbližamo z njim in z družinskimi člani, in lahko nam pomaga najti radost, ki je ni moč najti nikakor drugače.

bride and hubby

Zakaj je Jezus Kristus naš popolni vzor

Mormoni verjamejo, da Gospod Jezus Kristus pooseblja vsako lastnost, ki je pomembna v zakonskem in družinskem življenju. Ko je bil Jezus Kristus na zemlji, je bil popoln vzor ljubezni, potrpežljivosti, ponižnosti, prijaznosti in nesebičnega služenja – vse to je potrebno, da je doma sreča!

Mormoni tudi verjamejo, da se idealen zakonski odnos osredotoča na Jezusa Kristusa. Veliko mormonskih družin si tovrstni zakonski odnos predstavlja kot trikotnik, v katerem je Jezus Kristus na vrhu trikotnika, vsak partner pa v enem od spodnjih kotov. Ko si vsak zakonec prizadeva, da bi bil bolj kot Kristus, se iz kotov trikotnika pomikata navzgor h Kristusu. Ko se približujeta Kristusu, se približujeta tudi drug drugemu. Enotna predanost Jezusu Kristusu pare združuje (gl. »Marriage is Essential«, 54).

Kako zakonske zveze, osnovane na Kristusu, našim otrokom dajejo zgled

Ko se v zakonskih zvezah in družinah osredotočimo na Jezusa Kristusa, otroke učimo z zgledom. David A. Bednar je pojasnil: »Ko deklice in dečki vidijo vzajemno spoštovanje, naklonjenost, zaupanje in ljubezen med možem in ženo, si bodo iste značilnosti potem prizadevali razvijati v svojih življenjih. Naši otroci /.../ se bodo najbolj učili iz tega, kar delamo in kar smo – čeprav si zapomnijo relativno malo tega, kar rečemo.« (»Marriage Is Essential«, 54) Mormoni verjamejo, da smo, tako kakor je naš popolni vzor Jezus Kristus, sami lahko dober vzor svojim otrokom, ko si prizadevamo delati, kar bi delal on, če bi bil na zemlji.

Kako lahko izveste več o tem, kaj mormoni verjamejo

Če bi o mormonskih družinah in Božjem načrtu radi izvedeli več, obiščite priditehkristusu.org.