Življenje Josepha Smitha: obnova duhovništva

Kaj je obnova Kristusove Cerkve

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo, da je bilo sveto Božje duhovništvo obnovljeno preko preroka Josepha Smitha leta 1829. Tu lahko izveste pomembna dejstva o zgodovini Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo, da je bilo sveto Božje duhovništvo obnovljeno preko preroka Josepha Smitha leta 1829. Tu lahko izveste pomembna dejstva o zgodovini Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.

Člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo, da je duhovništvo polnomočje za delovanje v Božjem imenu; slednjega je človeku poveril Bog. Ko je Jezus Kristus živel na zemlji, je apostolom dal duhovništvo. Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da je bila po križanju Jezusa Kristusa in smrti apostolov polnost Kristusovega evangelija, vključno z duhovništvom, z zemlje vzeta (gl. »Restoration of the Priesthood«, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng). Verjamejo, da je bilo duhovništvo na zemlji obnovljeno leta 1829, ko so ga nebeški sli podelili preroku Josephu Smithu. Za svete iz poslednjih dni je obnova duhovništva pomemben dogodek v zgodovini Cerkve.

Kaj člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamejo o duhovništvu?

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da sta dve različni duhovništvi (gl. NaZ 107:1) – Aronovo duhovništvo in Melkizedekovo duhovništvo. Verjamejo, da je Aronovo duhovništvo nižje oziroma pripravljalno duhovništvo, Melkizedekovo pa je višje duhovništvo.

Aronovo duhovništvo

Joseph Smith je za Aronovo duhovništvo izvedel po tem, ko je med prevajanjem Mormonove knjige odkril omembo krsta za odpuščanje grehov. Joseph in njegov pisar Oliver Cowdery sta 15. maja 1829 odšla v gozd, da bi molila o tem, kar sta prebrala o krstu. V odgovor se je iz nebes spustil Janez Krstnik ter jima podelil Aronovo duhovništvo, ki vključuje polnomočje za krščevanje (gl. Joseph Smith –Življenjska zgodba 1:68–72).

Aronovo duhovništvo se danes lahko podeli vrednim mladeničem na začetku leta, ko bodo dopolnili dvanajst let. Sveti iz poslednjih dni dejansko verjamejo, da je v Aronovem duhovništvu več različnih služb, vsaka s svojimi odgovornostmi. Te službe vključujejo diakona, učitelja, duhovnika in škofa (gl. NaZ 107:13–14, 85–88). Bratje z duhovništvom napredujejo v višje službe, ko napredujejo v evangeliju. Dolžnosti različnih služb v Aronovem duhovništvu vključujejo blagoslov in razdeljevanje zakramenta, krščevanje in skrb za posvetne potrebe članov Cerkve (gl. »Aronovo duhovništvo«, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Melkizedekovo duhovništvo

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da je bilo preko preroka Josepha Smitha obnovljeno tudi Melkizedekovo duhovništvo oziroma višje duhovništvo. Točen datum obnove Melkizedekovega duhovništva ni znan, zgodila pa se je več tednov po obnovi Aronovega duhovništva leta 1829 (gl. Doctrine and Covenants and Church History Gospel Doctrine Teacher’s Manual [1999], 45). Starodavni apostoli Peter, Jakob in Janez so se prikazali Josephu in Oliverju in jima podelili Melkizedekovo duhovništvo.

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da imajo Melkizedekovo duhovništvo lahko vredni odrasli moški člani. Melkizedekovo duhovništvo se imenuje po Melkizedeku, pomembnem velikem duhovniku v Abrahamovem času (gl. NaZ 107:2–4). To duhovništvo vključuje polnomočje za podeljevanje posebnih duhovniških blagoslovov tolažbe, nasveta in zdravljenja ter polnomočje za podeljevanje daru Svetega Duha. Sveti iz poslednjih dni dejansko verjamejo, da se v uredbah Melkizedekovega duhovništva »razodeva božanska moč« (NaZ 84:20; gl. tudi »Melkizedekovo duhovništvo«, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Več o tem

Sveti iz poslednjih dni verjamejo, da obnova duhovništva maja 1829 ni le zgodovinsko dejstvo, temveč tudi čudež in neverjeten blagoslov za vse Božje otroke. Če bi o obnovi Kristusove Cerkve radi izvedeli več, obiščite PriditehKristusu.org.